خلاصه‌ی ماجرا

 این ماه و ماه بعد و حتا چند ماه بعدش… پوستم کنده‌ست.

درج یک نظر