.

روحیه‌مو باختم

جسمیه‌م مونده فقط.

قسمت نظرات بسته است.