نمونه ای از کار دست روی کت یا مانتو

به همین سادگی!!کمی ملیله شکسته و سنگ رنگی ۵۰ ،۶۰ تومان از هزینۀ خرید یا دوخت لباس شما کم می کند.

پ.ن.کمی عذاب وجدان دارم از اینکه طرح را بی اجازه می گذارم اینجا! دست صاحبش درد نکند و اگر روزی گذرش به اینجا افتاد بداند هدف فقط آموزش است!

درج یک نظر