فقط له نشیم

عزیزم بیا خودمان را سرزنش نکنیم. اتفاق که شل شد، می‌افتد. چفت و بست ما هم تا یک‌ زمانی نگه‌ش می‌دارد. کافیست حواسمان باشد اتفاقی که برای ما می‌افتد، رویمان نیفتد.

درج یک نظر