شعر

: بیا بریم دشت.

: کدوم دشت؟

: بیا بریم کوه.

– کدوم کوه؟

: بیا بریم باغ.

– کدوم باغ؟

: بیا بریم چاه.

– بریم.

قسمت نظرات بسته است.